Algemene voorwaarden

Gegevens

ROMAIN .Barbershop BV Besloten vennootschap Verbroederingstraat 19, 9050 GENTBRUGGE info@romainbarbershop.be RPR: Gent 0747.638.980 BE0747.638.980

 1. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Iedere persoon (hierna de “Gebruiker”) die de website “https://romainbarbershop.be/“ (hierna de “website”) bezoekt, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die ROMAIN .Barbershop toestaat om je te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon. We gebruiken en verwerken je persoonlijke gegevens enkel in overeenstemming met de Verordening en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG). Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die ROMAIN .Barbershop kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. ROMAIN .Barbershop behoudt het recht om deze Privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

 1. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

2.1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE ROMAIN .Barbershop is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen, of in samenwerking met anderen, welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. 2.2. VERWERKER(S) ROMAIN .Barbershop is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder. Volgende categorieën van gegevensverwerkers worden gebruikt door ROMAIN .Barbershop

 • Hostingproviders
 • Cloudproviders
 • Beheerders van een CRM
 • Mailingproviders
 • Logistieke partners
 1. OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN DATA VERWERKT?

In overeenstemming met de Wetgeving, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met u, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op jouw aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het beantwoorden van vragen die gesteld worden aan de hand van het contactformulier;
 • Op basis van jouw toestemming tot het zenden van promotieaanbiedingen (direct marketing).
 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

ROMAIN .Barbershop verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Je IP-adres
 • Je voor-en/of achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je mailadres
 • Je financiële transacties
 • Je mediagebruik
 • Je orders

Cookies Deze gegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de website. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website. Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren.

 1. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

ROMAIN .Barbershop verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van ons platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverleningROMAIN .Barbershop behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel aan de hand waarvan men aankopen kan doen op onze webshop;
 • Het beheren van de contractuele relatie waarin de Gebruiker partij is;
 • Klantenbeheer, het verwerken van bestellingen, het kredietbeheer en de klantendienst, met als enig doel de kwaliteit van ROMAIN .Barbershop-diensten te verbeteren;
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden en het versturen van commerciële informatie
 • Bij een bezoek aan de website van ROMAIN .Barbershop worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van ROMAIN .Barbershop bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan ROMAIN .Barbershop en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt ROMAIN .Barbershop zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

 1. WIE ONTVANGT JOUW PERSOONLIJKE DATA?

Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnenROMAIN .Barbershop uitsluitend. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven. ROMAIN .Barbershop heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

 1. HOELANG BEWAREN WE JOUW DATA?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien je geldig jouw recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

 1. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

8.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken. 8.2 RECHT OP INZAGE Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking jouw gegevens. 8.3 RECHT OP RECTIFICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren in zijn “Gebruikersruimte”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging. 8.4 RECHT OP HET WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw gegevens;
 • Je hebt rechtmatig jouw oppositierecht uitgeoefend;
 • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Jouw gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen. 8.5 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Mom’s & Pop’s Barbershop om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen. 8.6 RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN Je hebt het recht je ten allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. ROMAIN .Barbershop zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die jouw recht om zich te verzetten overheersen. 8.7 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID Je hebt het recht om de aan ROMAIN .Barbershop verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is. 8.8 RECHT OP HET INTREKKEN VAN JOUW TOESTEMMING Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

 1. HOE KAN JE JOUW RECHTEN UITOEFENEN?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief aan ROMAIN .Barbershop, Verbroederingstraat 19, 9050 GENTBRUGGE of via e-mail aan info@romainbarbershop.be . Wij zullen je zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan 30 (dertig) na het ontvangen van jouw verzoek.

 1. MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien je niet tevreden bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door ROMAIN .Barbershop, heb je het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie. (https://www.privacycommission.be/)

 • uw algemene voorwaarden en de talen waarin die kunnen worden geraadpleegd;

Algemene Voorwaarden van ROMAIN .Barbershop BV Deze website is eigendom van ROMAIN .Barbershop BV Maatschappelijke zetel: ROMAIN .Barbershop BV – Verbroederingstraat 19 – 9050 Gentbrugge – België E-mailadres: info@romainbarbershop.be Ondernemingsnummer: 0747638980 Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk Rekening BELFIUS IBAN BE827068937637894 BIC: GKCCBEBB De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden in ROMAIN .Barbershop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van ROMAIN .Barbershop is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Aankoop en Betaling

 • De overeenkomst tussen ROMAIN .Barbershop en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door ROMAIN .Barbershop gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • ROMAIN .Barbershop behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders..
 • ROMAIN .Barbershop bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht..
 • Betaling van producten gekocht bij ROMAIN .Barbershop geschiedt via de externe betalingspartner Mollie. U kan de aangekochte goederen betalen via Bancontact, kredietkaart, KBC/CBC Payment Button, Belfius Direct Net, SOFORT Banking, bankoverschrijving, iDeal, Paypal of contant bij afhaling.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet tijdige betaling is ROMAIN .Barbershop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en Levertijden

 • De door ROMAIN .Barbershop opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.
 • De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • ROMAIN .Barbershop levert in volgende landen: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland & Italië.
 • Levering geschiedt uitsluitend via bpost tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van de bpost kan u vinden op volgende website: www.bpost.be
 • De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ROMAIN .Barbershop is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. ROMAIN .Barbershop doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal ROMAIN .Barbershop u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door ROMAIN .Barbershop voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk datROMAIN .Barbershop op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ROMAIN .Barbershop is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij ROMAIN .Barbershop heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Gezien de aard van de producten kunnen wij geen geopende verpakking terug nemen.
 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk viainfo@romainbarbershop.be kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.
 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer.
 • ROMAIN .Barbershop betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende vezendkosten.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
  • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd.
  • Deze uitzondering geldt ook voor producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • Wanneer een product zichtbaar “gedragen” is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres: ROMAIN .Barbershop – Verbroederingstraat 19 – 9050 GENTBRUGGE

Garantiebepalingen

 • ROMAIN .Barbershop volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van uw artikel.
 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van ROMAIN .Barbershop.

Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik? Gelieve ROMAIN .Barbershop te melden via info@romainbarbershop.be.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van ROMAIN .Barbershop.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop ROMAIN .Barbershop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ROMAIN .Barbershop niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • ROMAIN .Barbershop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ROMAIN .Barbershop haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ROMAIN .Barbershop opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ROMAIN .Barbershop niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld in de checkout.
 • Bij betaling via Paypal wordt een vaste transactiekost van € 0,35 en 3,5% op het aankoopbedrag toegevoegd. Deze transactiekost wordt in de checkout apart vermeld. Bij de andere betalingsmiddelen is geen transactiekost van toepassing.
 • ROMAIN .Barbershop is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk
 • Als ROMAIN .Barbershop met u een bepaalde prijs overeenkomt, is ROMAIN .Barbershop niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ROMAIN .Barbershop of rechthoudende derden. Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • ROMAIN .Barbershop behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen vanROMAIN .Barbershop, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. ROMAIN .Barbershop levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. ROMAIN .Barbershop kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren op het email adres info@romainbarbershop.be. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ROMAIN .Barbershop geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. ROMAIN .Barbershop kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ROMAIN .Barbershop verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. “NO SHOW” policy Onze tijd is waardevol, en die van u ongetwijfeld ook. Indien je zonder verwittigen niet komt opdagen, zal de gemiste behandeling bij je volgende bezoek in rekening gebracht worden.

Aankoop sigaren en wetgeving tabak

Je kan de sigaren enkel reserveren via de webshop dit enkel voor 18 plus. Dit betekent dat je niet online of met een overschrijving kan betalen. Je kan enkel betalen in de winkel zelf. Op die manier kunnen wij garanderen dat je ouder bent dan 18 jaar en dus sigaren mag kopen. We leggen de sigaren voor je klaar en sturen je een e-mail ter bevestiging en om een afspraak te maken voor de ophaling. Het adres van de winkel is Verbroederingstraat 19, 9050 Gentbrugge. Daar kan je zowel elektronisch als met cash betalen, naar jouw persoonlijke voorkeur.

In de wetgeving over tabak staat heel duidelijk dat we online geen reclame over de sigaren mogen maken. We mogen geen afbeeldingen van sigarenbandjes posten en moeten kunnen verifiëren of de koper ouder is dan 18 jaar. Dit kan enkel off line. Wil je de sigaar eens zien of krijg je graag meer uitleg, kom gerust naar de winkel. We zijn de hele week open van 9 uur tot 21 uur.

Dit alles geldt enkel voor ons sigarenaanbod. Maar ook als u een combinatie doet met andere producten. Deze zal gereserveerd worden samen met de sigaren maar zal dan enkel afgehaald kunnen worden en ter plaatsen betaald worden.